ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

QUAN HAGIS TALLAT L’ÚLTIM ARBRE, CONTAMINAT L'ÚLTIM RIU I PESCAT L'ÚLTIM PEIX, T’ADONARÀS QUE ELS DINERS NO ES PODEN MENJAR Indis Cris, Canadà, 1885

Ajuda (Preguntes freqüents)

1. Quin és el marc legal en la gestió dels residus de construcció i demolició?

El marc legal d`obligat compliment al territori espanyol, pel que fa a la gestió dels residus de construcció i demolició està establert al Reial Decret 105/2008, d`1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (Reial Decret de RCDs).
D`altra banda, a l`illa de Mallorca, a més hi ha un marc legal d`obligat compliment que ve establert en el Pla Director Sectorial de residus no perillosos de l`illa de Mallorca.


2. Quina és la gestió legal dels residus de construcció i demolició?

D`acord amb el Reial Decret de RCD, els residus de construcció i demolició que es generen en una obra, i no són reutilitzats a la mateixa obra, s`han de traslladar a un gestor autoritzat, lliurament que ha de constar en document fefaent. En el cas de l`illa de Mallorca, l`únic gestor autoritzat per al tractament dels residus de construcció i demolició és el Servei Públic obligatori gestionat per MAC Insular.
Queda totalment prohibit l`abocament directe dels residus de construcció i demolició que no hagin passat per una planta de tractament autoritzada.


3. Quines són les obligacions establertes pel marc legal de gestió de residus de construcció i demolició?

En el cas d`obra major, en el projecte d`execució s`ha d`incloure un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, així com una valoració del cost previst d`aquesta gestió, que s`inclourà com un capítol a part del pressupost. D`altra banda, s`ha de disposar de la documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus i, quan escaigui, constituir una fiança.
D`acord amb el Pla Director Sectorial, a l`illa de Mallorca, a més, al sol·licitar la llicència d`obra s`ha de presentar un contracte formalitzat amb MAC Insular i dipositar, davant el Consell de Mallorca, una fiança per un import del 125% del cost de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició que es prevegi generar.
En obres menors, d`acord amb el Pla Director Sectorial, l`única obligació que s`estableix és la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es que es generen a l`obra.


4. Què ha d` incloure l`estudi de gestió de residus de construcció i demolició?

L`estudi ha d`incloure com a mínim:
- Una estimació de la quantitat de RCDs que es generaran a l`obra, així com un inventari de residus perillosos en el cas d`obres de demolició, rehabilitació o reforma.
- Les mesures per a la prevenció de residus a l`obra.
- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a la qual es destinaran els residus.
- Les mesures per a la separació dels residus a l`obra, en particular, de l`obligació de separació dels RCDs establerta en l`art. 30 de la Llei 7/2022 de residus.
- Plànols de les instal·lacions per a l`emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels RCDs dins l`obra.
- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l`emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels RCDs dins l`obra.
- Una valoració del cost previst de la gestió dels RCDs que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.


5. Què és el pla de gestió de residus de construcció i demolició?

És el document que el constructor ha d`elaborar i presentar al promotor, en el que es reflecteix com es durà a terme la gestió dels residus de construcció i demolició a l`obra. Aquest document ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la propietat, passant a formar part del contracte entre el promotor i el constructor. D`altra banda, el promotor és responsable d`incloure els costos de gestió dels residus al projecte i d`exigir la documentació acreditativa de la correcta gestió.


6. Qui són els responsables de la correcta gestió dels residus de construcció i demolició a una obra?

El responsable és el constructor, que haurà d`acreditar la correcta gestió al promotor. També és responsable la Direcció Facultativa, donat que la gestió dels residus forma part del projecte, i s`incorpora el pla de gestió de residus de construcció i demolició al contracte d`obra entre el promotor i el constructor.


7. Puc valoritzar els residus de construcció i demolició que genero a la meva obra?

Únicament es poden valoritzar els residus d`obra a la mateixa obra en la qual s`han generat. Aquesta activitat haurà de quedar establerta i detallada a l`estudi i al pla de gestió de residus de construcció i demolició. Qualsevol altra activitat de valorització fora de l`obra, en el cas de l`illa de Mallorca, té com a únic gestor autoritzat MAC Insular.


8. Quins tipus de residus es poden destinar a la restauració de pedreres

Es poden destinar terres i desmunts nets no contaminats provinents d`excavació (fet que, segons l`article 9 del Pla Director Sectorial, s`haurà de notificar al Consell de Mallorca, en concret a la Direcció Insular de Gestió de Residus del Departament de Medi Ambient), així com, els residus petris provinents de les plantes del Servei Públic gestionat per MAC Insular


9. Què és el Pla Director Sectorial de residus no perillosos de l`illa de Mallorca?

És l`instrument legal que organitza, dins el territori de l`Illa de Mallorca, l`obligada gestió dels residus de construcció i demolició (runes, RCD), excloses terres i desmunts nets no contaminats; els residus voluminosos, RV (electrodomèstics, equips electrònics, mobles i matalassos); i als pneumàtics fora d`ús (PFU), entre altres.


10. Com es finança el Servei Públic?

Actualment, el Servei Públic es finança mitjançant les taxes a abonar pels usuaris i les possibles subvencions de les diferents administracions públiques, en cas que n`hi hagi. Les taxes s`han de revisar i aprovar anualment per part del Consell de Mallorca.


11. On puc trobar el model de contracte amb MAC Insular?

A la pàgina web de MAC Insular, en l`apartat de gestió d`usuaris o prement aquí.


12. Qui ha d`emplenar el contracte amb MAC Insular?

El contracte ha de constar a nom de la mateixa entitat que ha sol·licitat la llicència d`obres a l`ajuntament. El titular del compte corrent que es facilita al contracte haurà de ser, en principi, la mateixa entitat. En cas contrari, quan el titular del compte no sigui el de l`entitat que hagi sol·licitat la llicència d`obres, s`haurà d`aportar un document firmat pel titular del compte on s`indiqui que accepta fer-se càrrec de les factures de gestió de residus del promotor i a més, un certificat del banc justificatiu de la titularitat del compte.
En qualsevol cas, les factures de la gestió de residus i el corresponent certificat de gestió serà emès a nom de l`entitat que hagi firmat el contracte.


13. He d`adjuntar cada cop que faig un contracte amb MAC Insular la documentació requerida?

Sí, perquè tot tràmit es faci amb la documentació actualitzada i s`acrediti correctament la identitat del sol·licitant.


14. En el contracte he de posar el número de llicència d`obra, què he de fer si l`ajuntament encara no el m`ha donat?

En aquest cas, s`ha de posar el número d`expedient i, un cop que l`ajuntament li faciliti el número de llicència, es notificarà a MAC Insular per a que consti al contracte.


15. Quan finalitza un contracte amb MAC Insular?

Per donar per finalitzat un contracte, s`ha de comunicar el final de l`obra a MAC Insular i, és en aquest moment, quan MAC Insular emet el certificat dels residus de l`obra que s`han lliurat per a la seva gestió.


16. És obligatori fer un aval bancari per dipositar la fiança?

L`aval bancari només és una opció, la fiança també es pot dipositar en metàl·lic. Per a més informació consulti la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, apartat “Gestió tributària i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas.


17. Quan em tornaran aquesta fiança?

Un cop finalitzada l`obra s`ha de sol·licitar la devolució de la fiança al Consell de Mallorca, adjuntant el certificat de gestió de residus emès per MAC Insular. Per a més informació consulti la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, apartat “Gestió tributària i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas.


18. Quan és necessària l`autorització del transportista?

L`autorització del transportista no és necessària quan el que lliuri els residus a planta assumeixi el pagament del cost de la seva gestió. Ara bé, si el pagament l`ha d`assumir un tercer, és imprescindible aportar a cada viatge una autorització original firmada tant pel transportista, com pel que accepta assumir el cost de gestió dels residus lliurats.


19. On puc trobar un model d`autorització del transportista?

A la pàgina web de MAC Insular, a l`apartat de descàrregues o prement aquí.


20. Serveix el Document d`Identificació (DI) com a autorització del transportista?

No, el DI és un document obligatori a l`efecte de transport de residus, d`acord amb la Llei 7/2022, la Llei 8/2019 i l`RD 553/2020 de trasllat de residus. L`autorització del transportista és a l`efecte del pagament dels residus lliurats en MAC Insular.


21. Les tarifes de tractament, ¿inclouen l`IVA?

No, les tarifes són sense IVA. L`IVA aplicable és el tipus reduït que actualment és del 10%.


22. Per què una tarifa de residus de construcció i demolició variable?

La tarifa per tona de gestió de residus de construcció i demolició és variable en funció de la densitat en aplicació del principi de ?qui contamina paga?, donat que un residu amb una densitat més baixa significa que el material és més brut i, per tant, és més costós el seu tractament.


23. Quan em cobrarà MAC Insular la gestió dels residus que he portat a la planta?

En efectiu en el moment de la descàrrega en planta, excepte que estigui donat d`alta com a client, o bé dugui una autorització original d`un promotor que sigui client. En aquests dos darrers casos, a final de mes, s`emet una factura per l`import corresponent a totes les entrades realitzades durant aquell mes. Aquesta factura es carregarà, al compte facilitat en el contracte, transcorreguts 30 dies des de la data d`emissió de la mateixa, en el cas de clients particulars, o transcorreguts 60 dies, en el cas que el client sigui l`Administració pública.


24. Les factures de MAC Insular, es poden anar descomptant de la fiança?

No, són conceptes totalment independents. Les factures s`han d`abonar a MAC Insular i la fiança es diposita davant el Consell de Mallorca, recuperant-se un cop finalitzada l`obra prèvia acreditació de la correcta gestió dels residus.


25. Quins residus són admissibles a les instal·lacions de MAC Insular?

El llistat de residus admissibles a les instal·lacions de MAC Insular es pot consultar a la pàgina web, a l`apartat de descàrregues, o bé prement aquí.
Els residus no admissibles s`han de lliurar a gestors autoritzats (consultar al Punt d`informació ambiental).


26. Puc lliurar fibrociment a MAC Insular?

El fibrociment pot tenir amiant, i per tant, ser un residu perillós. Per aquest motiu, no és un residu admissible a les instal·lacions de MAC Insular, a menys que es certifiqui que aquell fibrociment no conté amiant. Aquest tipus de residu s`haurà de lliurar a un gestor autoritzat (consultar al Punt d`informació ambiental).