ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

LA TERRA NO ÉS L'HERÈNCIA DELS NOSTRES PARES, ÉS EL PRÉSTEC DELS NOSTRES FILLS. JJ. Audubon, ornitòleg, naturalista i pintor francès, 1851.

DEURE D`INFORMACIÓ

En compliment de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d`empreses, a continuació s`informa del període mitjà de pagament a proveïdors, del volum monetari i nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert en la normativa de morositat, i del percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments a proveïdors.

 Comptes anuals MAC Insular, S.L.         2023     
 Període mitjà de pagament a proveïdors (dies)           50     
 Volum monetari (milers d`euros)        24.800     
 Percentatge sobre el total de pagaments realitzats       80%     
 Nombre de factures        2.323     
 Percentatge sobre el total de factures         71%