ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

LA TERRA NO ÉS L'HERÈNCIA DELS NOSTRES PARES, ÉS EL PRÉSTEC DELS NOSTRES FILLS. JJ. Audubon, ornitòleg, naturalista i pintor francès, 1851.

POLÍTICA

La qualitat del producte i del servei, el respecte al medi ambient i la seguretat dels actius d`informació són un objectiu prioritari i un model de gestió per a MAC Insular. Prova d`això és que l`empresa ha obtingut les certificacions d`AENOR del Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9000, del Sistema de Gestió del Medi Ambient segons la norma ISO 14001, i del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació segons la norma UNE/ISO-IEC 27001, així com el Marcat CE per als àrids segons els requisits de les normes EN 12620:2002+A1:2008 "Àrids per Formigó" i EN 13242:2002+A1:2007 "Àrids per capes granulars".Totes les certificacions estan disponibles en el nostre apartat Descàrregues. MAC Insular aposta per un equip humà qualificat i compromès i té com compromís oferir als seus empleats una Empresa que els permeti desenvolupar-se personalment i professionalment. A més, MAC Insular opta per una actuació exemplar que guiï el comportament de l`organització i mostri el seu ferm compromís amb les disposicions del Codi Penal i qualsevol normativa aplicable.


POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

La política de Qualitat i Medi ambient de MAC Insular com a empresa concessionària del Servei públic de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d`ús de l’illa de Mallorca es basa en els principis d’excel·lència, responsabilitat social i millora contínua.

Per això, MAC Insular es compromet a:

• Que la Qualitat i el respecte amb el medi ambient sigui un objectiu prioritari i un model de gestió.
• Desenvolupar totes les activitats dins d`un marc de protecció i respecte amb el medi ambient, planificant una correcta gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d`ús i identificant i avaluant els aspectes mediambientals de les nostres activitats, amb la finalitat de prevenir possibles efectes negatius.
• Avaluar les necessitats i expectatives dels nostres clients i grups d`interès, per garantir la seva satisfacció.
• Complir amb la legislació i reglamentació aplicable, i amb els requisits que s`estableixin.
• Fomentar la millora contínua en tots els àmbits de l`empresa, assignant els recursos necessaris per complir amb els objectius plantejats.
• Identificar les necessitats formatives del nostre equip humà perquè pugui exercir correctament tots els seus treballs, amb la finalitat de garantir la qualitat dels serveis.
• Revisar i avaluar periòdicament el compliment de les accions i els objectius definits per l’empresa i encaminats a defensar el compromís amb la millora contínua.
• Desenvolupar i mantenir un sistema integrat de gestió d`acord amb les normes UNE-EN-ISO 9001 (Qualitat) i UNE-EN-ISO 14001 (Medi Ambient), que abordi l`activitat de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d`ús.

Aquesta Política és d`obligat compliment per a tot el personal de MAC Insular.
El nostre fi és satisfer les necessitats i superar les expectatives que l`Administració i la societat tenen en nosaltres.


POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

El propòsit d’aquesta Política de Seguretat de la Gestió dels Sistemes d`Informació és protegir els actius d`informació de MAC Insular.

La política de MAC Insular consisteix en garantir que:

• La informació està protegida contra pèrdues de disponibilitat, integritat i confidencialitat.
• La informació està protegida contra l’accés no autoritzat.
• Es compleixen els requisits legals aplicables.
• Es compleixen els requisits del negoci respecte a la seguretat de la informació i els sistemes d`informació.
• Les incidències de seguretat són comunicades i tractades adequadament.
• S`estableixen procediments per complir amb la Política de SGSI.
• El responsable de SGSI serà l`encarregat de mantenir aquesta Política, els procediments i de proporcionar suport en la seva implementació.
• Cada empleat és responsable de complir aquesta Política i el seus procediments segons correspongui al seu lloc de treball.
• És política de MAC Insular implementar, mantenir i realitzar un seguiment del SGSI, fomentant la millora contínua i assignant els recursos necessaris per complir amb els objectius de seguretat de la informació plantejats.
• La Política està alineada amb l`estratègia de riscos de la companyia.

Aquesta política ha estat aprovada per la Direcció de MAC Insular i es revisarà anualment.


POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS

SELECCIÓ: Adaptem els nostres processos de selecció als perfils fixats per els nostres estàndards de Qualitat. Treballem per incorporar a la nostra plantilla els professionals que millor s`adapten a aquests perfils.

FORMACIÓ: Entesa com un procés continu en la vida laboral del treballador i adaptada a l`estratègia empresarial. Per això, cada any desenvolupem un Pla de Formació dissenyat per millorar la preparació i capacitació del nostre personal.

PREVENCIÓN: És prioritari per a l`empresa garantir les millors condicions de seguretat i salut dels seus treballadors i per això, comptem amb dos serveis de prevenció externs i un coordinador de prevenció. Els nostres treballadors contribueixen a l`èxit i al bon funcionament en aquesta àrea gràcies al seu treball diari.


POLÍTICA DE COMPLIANCE

Compliance forma part de la nostra cultura com a organització i dels nostres objectius estratègics. No és només el compliment de la legislació aplicable i de les normatives internes de la companyia. És la nostra manera de treballar.

En desembre de 2017, el Consell d`Administració de la companyia va aprovar un Codi Ètic i un Manual de Prevenció de Riscs Penals, i va nomenar un Compliance Officer, que, amb un Equip de Suport, vetlla per l`efectivitat de les normes i procediments de control.

En aquest sentit, la companyia manifesta el seu compromís de tolerància zero cap a conductes que puguin suposar incompliments normatius, pràctiques corruptes o qualsevol altra forma de delinqüència, faltes d`ètica o males conductes professionals.

Per tal de vehicular qualsevol consulta o denúncia en matèria de Compliance, la companyia ha habilitat un Canal Ètic, d`acord amb el que es preveu en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Per a accedir al Canal Ètic i al seu guia d`ús punxi aquí.