ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

EN LA NATURALESA NO EXISTEIXEN RECOMPENSES NI CÀSTIGS, HI HA CONSEQÜÈNCIES. Robert Green Ingersol, 1833, activista social estatunidenc.

DESCÀRREGUESGESTIÓ DELS RESIDUS D’OBRES A MALLORCA

A l’hora de sol·licitar una llicència municipal d’obra a l’ajuntament s’ha d’aportar la següent documentació relacionada amb la gestió dels residus de construcció-demolició (RCD):

OBRA MAJOR:

1.-Fitxa de residus (Document d’autoliquidació de la fiança de RCD).

2.-Justificant del depòsit de la fiança.

3.-Còpia del contracte de tractament amb MAC Insular.

OBRA MENOR:

No s’ha de presentar documentació relacionada amb la gestió dels residus de construcció-demolició, però es té l’obligació de gestionar-los de forma correcta (veure punt 4).

1. EMPLENAU LA FITXA DE RESIDUS O DOCUMENT D’AUTOLIQUIDACIÓ

En cas d’obra major, la persona responsable de la direcció de l’obra o projecte ha d’emplenar la fitxa o document d’autoliquidació ajustant-se a les característiques de l’obra o projecte, per obtenir l’import de la fiança que s’ha de depositar al Consell de Mallorca. La fitxa s’ha d’adjuntar al projecte d’execució de l’obra, ha d’estar signada per la persona tècnica responsable i visada pel col·legi professional que correspongui.

El tràmit està disponible en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, en l’apartat “Gestió tributària i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas:

https://seu.conselldemallorca.net/

S’han de seguir els passos indicats en la Seu Electrònica per fer el tràmit.

2. DEPOSITAU UNA FIANÇA AL CONSELL DE MALLORCA

En cas d'obra major, la persona responsable de la producció dels residus d'obra ha de depositar la fiança indicada en la fitxa de residus o document d'autoliquidació.

El tràmit està disponible en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, en l’apartat “Gestió tributària i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas:

https://seu.conselldemallorca.net/

S’han de seguir els passos indicats en la Seu Electrònica per fer el tràmit.

3. SIGNAU UN CONTRACTE DE TRACTAMENT AMB MAC INSULAR

En cas d’obra major s’ha d’emplenar i s’ha de signar per triplicat el contracte de tractament amb MAC Insular per a la gestió dels residus de construcció-demolició. El tràmit està disponible a www.mac-insular.com, en l’apartat “Gestions usuaris”.

S’ha d’enviar una còpia del contracte a MAC Insular, una altra s’ha de lliurar en el moment de sol·licitar la llicència d’obra a l’ajuntament, i la tercera és per al client.

És important incloure-hi el número de llicència (si inicialment no en teniu, l’heu de comunicar a MAC Insular tan aviat com en tingueu).

Per domiciliar el pagament s’ha d’adjuntar al contracte la següent documentació:

  PARTICULAR:
 • DNI
 • Document SEPA (annex al contracte).
 • Certificat bancari con el codi IBAN.
  EMPRESA:
 • Fotocòpia DNI de l'apoderat.
 • Document SEPA (annex al contracte).
 • Certificat bancari amb el codi IBAN.
 • Documentació addicional (si la sol·liciten).

Si el client ha domiciliat el pagament, mensualment se li emetrà una factura amb les tones lliurades durant el mes. En cas contrari, en el moment de la descàrrega en planta, se li emetrà una factura que s’ha d’abonar a l’instant. Es pot pagar al comptat o amb targeta de crèdit.

4. SEPARAU ELS RESIDUS EN ORIGEN

Durant l’obra, el residus s’han de separar, sempre que sigui possible, en origen:Perillosos:
Envasos contaminats (amb restes de vernís/pintura), aerosols buits, materials amb amiant...


  No perillosos:
 • Petris: Ceràmics, restes de formigó i similars.

 • Resta de residus: Metalls, fustes, plàstics i altres residus.

Els residus perillosos s’han de tractar a través de gestors degudament autoritzats. Vegeu la llista de gestors autoritzats a: http://residus.caib.es.

Els residus no perillosos generats s’han de transportar a una de les vuit plantes que MAC Insular, concessionària del Servei Públic obligatori, té distribuïdes per tot Mallorca.

RECEPCIÓ DE RESIDUS:
De dilluns a divendres: De 07:30 a 18:30.
Dissabtes: De 08:00 a 12:00.


ATENCIÓ AL CLIENT:
De dilluns a dijous: De 07:30 a 17:00. (Del 15/06 al 15/09: De 07:30 a 15:30).
Divendres: De 07:30 a 15:00.


El transport dels residus s’ha de fer mitjançant un transportista registrat.

Si el client fa una entrega de residus mitjançant un tercer, aquest ha de lliurar una autorització del client al transportista (disponible a https://www.mac-insular.com, en l’apartat “Descàrregues”), per a cada descàrrega que faci a MAC Insular. Aquesta autorització ha d’estar signada pel client i pel transportista, i ha de recollir les dades del client, del transportista i de l’obra.

5. SOL·LICITAU LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA AL CONSELL DE MALLORCA

En cas d’obra major, una vegada acabada l’obra i quan es disposi del certificat final d’obra de l’ajuntament o de la còpia visada del final d’obra, s’ha de sol·licitar:

5.1. Un certificat de MAC Insular que acredíti la gestió correcta dels residus de construcció-demolició, necessari per sol·licitar la devolució de la fiança al Consell de Mallorca. El tràmit està disponible a https://www.mac-insular.com, en l’apartat “Gestions usuaris”.

5.2. La devolució de la fiança al Consell de Mallorca. El tràmit està disponible en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, en l’apartat “Gestió tributària i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas:

https://seu.conselldemallorca.net/

S’han de seguir els passos indicats en la Seu Electrònica per fer el tràmit.