ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

EN LA NATURALESA NO EXISTEIXEN RECOMPENSES NI CÀSTIGS, HI HA CONSEQÜÈNCIES. Robert Green Ingersol, 1833, activista social estatunidenc.

DESCÀRREGUESGESTIÓ DELS RESIDUS D’OBRES A MALLORCA

A l’hora de sol·licitar una llicència municipal d’obra a l’ajuntament s’ha d’aportar la següent documentació relacionada amb la gestió dels residus de construcció-demolició (RCD):

OBRA MAJOR:

1.-Fitxa de residus (Document d’autoliquidació de la fiança de RCD).

2.-Justificant del depòsit de la fiança (Document d’autoliquidació abonada o aval bancari).

3.-El contracte de tractament amb MAC Insular.

OBRA MENOR:

No s’ha de presentar documentació relacionada amb la gestió dels residus de construcció-demolició, però es té l’obligació de gestionar-los de forma correcta (veure punt 4).

1. EMPLENAU LA FITXA DE RESIDUS O DOCUMENT D’AUTOLIQUIDACIÓ

En cas d’obra major, la persona responsable de la direcció de l’obra o projecte ha d’emplenar la fitxa o document d’autoliquidació ajustant-se a les característiques de l’obra o projecte, per obtenir l’import de la fiança que s’ha de depositar al Consell de Mallorca. La fitxa s’ha d’adjuntar al projecte d’execució de l’obra, ha d’estar signada per la persona tècnica responsable i visada pel col·legi professional que correspongui.

El tràmit està disponible en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, en l’apartat “Gestió tributària i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas:

https://seu.conselldemallorca.net/

S’han de seguir els passos indicats en la Seu Electrònica per fer el tràmit.

2. DEPOSITAU UNA FIANÇA AL CONSELL DE MALLORCA

En cas d'obra major, la persona responsable de la producció dels residus d'obra ha de depositar la fiança indicada en la fitxa de residus o document d'autoliquidació.

El tràmit està disponible en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, en l’apartat “Gestió tributària i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas:

https://seu.conselldemallorca.net/

S’han de seguir els passos indicats en la Seu Electrònica per fer el tràmit.

3. SIGNAU UN CONTRACTE DE TRACTAMENT AMB MAC INSULAR

En cas d’obra major s’ha d’emplenar i s’ha de signar per triplicat el contracte de tractament amb MAC Insular per a la gestió dels residus de construcció-demolició. El tràmit està disponible a www.mac-insular.com, en l’apartat “Gestions usuaris”.

El contracte haurà de ser lliurat a l’ajuntament en el moment de sol·licitar la llicència d’obra.

Tan aviat com tingueu el número de llicència, l’heu de comunicar a MAC insular perquè es pugui incloure al contracte.

Per domiciliar el pagament s’ha d’adjuntar al contracte la següent documentació:

  PARTICULAR:
 • DNI
 • Certificat bancari amb el codi IBAN.
  EMPRESA:
 • Fotocòpia DNI de l'apoderat.
 • Certificat bancari amb el codi IBAN.
 • Documentació addicional (si la sol·liciten).

Si el client ha domiciliat el pagament, mensualment se li emetrà una factura amb les tones lliurades durant el mes. En cas contrari, en el moment de la descàrrega en planta, se li emetrà una factura que s’ha d’abonar a l’instant. Es pot pagar al comptat o amb targeta de crèdit.

4. SEPARAU ELS RESIDUS EN ORIGEN

Preferentment en l’obra, els residus s’han de separar, segons l’art. 30 de la Llei 7/2022 de residus, en:Perillosos:
Envasos contaminats (amb restes de vernís/pintura), aerosols buits, materials amb amiant...  No perillosos, que s’han de separar, al menys, en:
 • Minerals: Formigó, maons, rajoles, ceràmica i pedra.
 • Metalls.
 • Fustes.
 • Plàstics.
 • Vidre.
 • Guix.
 • Resta de residus.

Els residus perillosos s’han de lliurar a gestors degudament autoritzats.
Aquests gestors es poden consultar en el Registre de Producció i Gestió de Residus a: http://residus.caib.es.

Els residus no perillosos generats s’han de transportar a una de les vuit plantes que MAC Insular, concessionària del Servei Públic obligatori, té distribuïdes per tot Mallorca.

ATENCIÓ AL CLIENT:
De dilluns a dijous: De 07:30 a 17:00.
(Del 15/06 al 15/09: De 07:30 a 15:30).
Divendres: De 07:30 a 15:00.


RECEPCIÓ DE RESIDUS:
PT1-Bunyola i CTP5-Calvià:
Dilluns a divendres: 07:30 a 18:30.
Dissabtes: 08:00 a 12:00.
PT2-Santa Margalida, CTP1-Inca,
CTP2-Llucmajor, CTP3-Artà,
CTP4-Manacor, CTP6-Porreres:

Dilluns a divendres: 08:00 a 16:00.
Dissabtes tancat.


El transport dels residus s’ha de fer mitjançant un transportista registrat i ha d’anar acompanyat del Document d’Identificació regulat en l’art. 51 de la Llei 8/2019 de residus i sols contaminats de les Illes Balears, en el RD 553/2020 de trasllat de residus i en l’art. 31 de la Llei 7/2022 de residus.

Si el client fa una entrega de residus mitjançant un tercer, aquest darrer ha de lliurar una autorització del client al transportista (disponible a https://www.mac-insular.com, en l’apartat “Descàrregues”), per a cada descàrrega que faci a MAC Insular. Aquesta autorització ha d’estar signada pel client i pel transportista, i ha de recollir les dades del client, del transportista i de l’obra.

5. SOL·LICITAU LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA AL CONSELL DE MALLORCA

En cas d’obra major, una vegada acabada l’obra i quan es disposi del certificat final d’obra de l’ajuntament o de la còpia visada del final d’obra del tècnic del projecte, s’ha de sol·licitar:

5.1. Un certificat de MAC Insular que acredíti la gestió correcta dels residus de construcció-demolició, necessari per sol·licitar la devolució de la fiança al Consell de Mallorca. El tràmit està disponible a https://www.mac-insular.com, en l’apartat “Gestions usuaris”.

5.2. La devolució de la fiança al Consell de Mallorca. El tràmit està disponible en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, en l’apartat “Gestió tributària i recaptació”, “Fiança ordinària” o “Fiança única dels residus de construcció-demolició per a obres majors”, segons el cas:

https://seu.conselldemallorca.net/

S’han de seguir els passos indicats en la Seu Electrònica per fer el tràmit.