EN LA NATURALESA NO EXISTEIXEN RECOMPENSES NI CÀSTIGS, HI HA CONSEQÜÈNCIES. Robert Green Ingersol, 1833, activista social estatunidenc.

DESCÀRREGUESGESTIÓ DELS RESIDUS D’OBRES A MALLORCA

A l’hora de sol·licitar una llicència municipal d’obra a l’Ajuntament s’ha d’aportar la següent DOCUMENTACIÓ relacionada amb la GESTIÓ dels RESIDUS de CONSTRUCCIÓ i DEMOLICIÓ.

OBRA MENOR

No s’ha de presentar documentació relacionada amb la gestió dels Residus de Construcció i Demolició, però es té l’obligació de gestionar-los de forma correcta (veure punt 4).

OBRA MAJOR

Fes clic en els següents passos per ampliar la informació de cada punt:

1. EMPLENAR LA FITXA DE CÀLCUL DE RESIDUS

En cas d’OBRA MAJOR, s’ha de fer una PREVISIÓ DELS RESIDUS que es generaran, valorant el cost econòmic de la seva gestió i l’import de la fiança a dipositar (125% del cost de la gestió dels residus de construcció i demolició). Per tal cosa s’ha d’emplenar la:

Fitxa pel al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l’obra (FITXA DE CÀLCUL DE RESIDUS), que:
 • Ha d’estar signada i visada pel tècnic responsable de l’obra.
 • Està disponible a: www.conselldemallorca.net (Gestió de residus)
  www.mac-insular.com (Descàrregues)
 • Inclou la taxa de tramitació de la fiança (2% de l’import de la fiança, amb un màxim de 36,06€).
2. SIGNAR UN CONTRACTE AMB MAC INSULAR

En cas d’OBRA MAJOR s’ha d’emplenar, signar i segellar per triplicat, el CONTRACTE amb MAC Insular per a la gestió dels residus de construcció, disponible en línia i a www.mac-insular.com/ct/gestions-usuaris/. Una còpia s’enviarà a MAC Insular, una altra s’entregarà al moment de sol·licitar la llicència d’obra a l’Ajuntament, i la tercera serà per al client.
És important incloure el número de llicència (en cas de no tenir-ho inicialment, comunicar-ho a MAC Insular tan aviat es tingui).
Per domiciliar el pagament s’ha d’adjuntar al contracte la següent documentació:

  PARTICULAR
 • DNI
 • Document SEPA (annex al contracte).
 • Certificat bancari con el codi IBAN.
  EMPRESA
 • Fotocòpia del DNI de l'apoderat.
 • Document SEPA (annex al contracte).
 • Certificat bancari amb el codi IBAN.
 • Se li pot sol·licitar documentació addicional.

Si el client ha domiciliat el pagament, mensualment li serà emesa una factura amb les tones lliurades durant el mes. En cas contrari, li serà emesa una factura al moment de la descàrrega en planta, la qual s’haurà d’abonar a l’instant. L’abonament es pot realitzar al comptat o amb targeta de crèdit.

3. DIPOSITAR UNA FIANÇA AL CONSELL DE MALLORCA

En cas d’OBRA MAJOR, s’ha de dipositar la FIANÇA al Consell de Mallorca.
Aquest dipòsit es pot fer en metàl·lic o mitjançant aval:

3.1. Dipòsit en metàl·lic. Es pot fer de dues maneres:

 • Anar al banc i presentar la FITXA DE CÀLCUL DE RESIDUS (detallada al punt 1), realitzant el pagament corresponent. El justificant de pagament és la validació electrònica i el segell bancari de l’entitat. O bé
 • Realitzar el pagament telemàticament a la web del Consell de Mallorca. www.conselldemallorca.net (Fiances de residus de demolició i construcció). Imprimir el justificant un cop realitzat el pagament.

3.2. Dipòsit mitjançant aval. S’han de seguir aquestes passes:

 • A. Pagar la taxa de tramitació de la fiança (2% de l’import de la fiança, amb un màxim de 36,06€), al banc o telemàticament a la web del Consell de Mallorca (Gestió de residus).
 • B. Dipositar l’aval, de forma presencial, a la Tresoreria del Consell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1, 3r. Palma), juntament amb el justificant de pagament de la taxa.
 • C. El Consell de Mallorca ha d’emetre un justificant del dipòsit de la fiança, que s’haurà de lliurar a l’Ajuntament al moment de sol·licitar la llicència d’obra.

NOTA IMPORTANT: S’ha de guardar fins al FINAL D’OBRA el JUSTIFICANT DEL DIPÒSIT DE LA FIANÇA, ja que serà necessari presentar-ho al moment de sol·licitar la devolució de la fiança.

4. DURANT L'OBRA

SEPARAR, sempre que sigui possible, els RESIDUS en ORIGEN:

PERILLOSOS

Envasos contaminats (amb restes de barnús/pintura), aerosols buits, materials amb amiant...

NO PERILLOSOS:

PÈTRIES: ceràmics, restes de formigó, terres i similars.
RESTES DE RESIDUS: Restes metàl·liques, fustes, plàstics i altres residus.

Els residus PERILLOSOS s’han de gestionar a través dels gestors degudament autoritzats. Es pot trobar un llistat d’aquests gestors a http://residus.caib.es.

Els residus NO PERILLOSOS generats s’han de transportar a una de les 8 plantes que MAC Insular com a concessionària del Servei Públic Insularitzat obligatori té distribuïdes per tota Mallorca.

RECEPCIÓ DE RESIDUS:
De dilluns a divendres: De 07:30 a 18:30.
Dissabtes: De 08:00 a 12:00.

El transport dels residus, s’ha de realitzar mitjançant un TRANSPORTISTA REGISTRAT.

Si el client realitza una entrega de residus mitjançant un tercer, haurà d’entregar una CÒPIA ORIGINAL DEL DOCUMENT DE AUTORIZACIÓ PER PART DEL CLIENT CAP AL TRANSPORTISTA (disponible en aquest apartat), per cada una de las descàrregues que faci a MAC Insular. Aquesta autorització ha d’estar signada pel client i mostrar les seves dades i les de l’obra.

5. SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA AL CONSELL DE MALLORCA

En cas d’OBRA MAJOR, una vegada finalitzada l’obra, i quan es disposi del CERTIFICAT FINAL D’OBRA de l’Ajuntament o de la CÒPIA VISADA DEL FINAL D’OBRA, s’ha de sol·licitar:

5.1 CERTIFICAT de MAC Insular acreditatiu de la correcta gestió dels residus de construcció. S’ha de sol·licitar a l’oficina d’atenció al client de MAC Insular, personalment, per telèfon (900 22 11 00), o per correu electrònic a info@mac-insular.com.

5.2 DEVOLUCIÓ de la FIANÇA al Consell de Mallorca. Per fer-ho, s’ha de PRESENTAR la següent DOCUMENTACIÓ al registre del Consell de Mallorca (C/General Riera, 111. Palma):

 • SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA degudament emplenada (disponible a www.conselldemallorca.net, Gestió de residus)
 • CERTIFICAT de MAC Insular.
 • CÒPIA visada del FINAL DE OBRA del tècnic responsable de l’obra o Certificat del final d’obra de l’Ajuntament.
 • CERTIFICAT BANCARI acreditatiu del número del compte corrent allà on s’ha de fer efectiva la devolució de la fiança (el titular del compte corrent ha de coincidir amb el del JUSTIFICANT DEL DIPÒSIT DE LA FIANÇA).